Portfolio > Dryad's Manifesto

Dryad's Manifesto (installation view)
Dryad's Manifesto (installation view)
Two-channel video
2018